Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
winza.cc cooldino.io hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
After learning about making money online model provides the highest profit in the previous article, you must also have plans and choices for yourself and then right? As for myself, with passion and love marketing online. Their chosen form of making money online with affiliate marketing to provide passive income for yourself.
 
Sau khi tìm hiểu về những mô hình kiếm tiền trên mạng đem lại lợi nhuận cao nhất ở bài viết trước, hẳn các bạn cũng đã có những dự định và sự lựa chọn cho mình rồi đúng không nào? Riêng đối với bản thân mình, với sự đam mê và yêu thích marketing online. Mình đã lựa chọn hình thức  kiếm tiền trên mạng bằng tiếp thị liên kết để đem lại nguồn thu nhập thụ động cho bản thân.


To help you choose affiliate marketing and Affiliate Marketing can better understand this form. I wrote this article with a sole purpose is to help you be able to capture more closely and is confirmed once again your choice is entirely correct and appropriate in the current context.

Of course after proficient Affiliate marketing, you can choose to participate more PPC or create your own products. If you do not know what it's 2 forms, please refer to the forms of making money online that you should participate in my previous post.

OK, on key issues only, let's go over the basics of affiliate marketing, also known as affiliate marketing and why should choose the form of money to start a business on your internet .

Để giúp cho các bạn đã chọn lựa tiếp thị liên kết hay Affiliate Marketing có thể hiểu rõ hơn về hình thức này. Mình viết bài này với một mục đích duy nhất là giúp các bạn có thể nắm bắt kỹ càng hơn và nhất là khẳng định một lần nữa sự lựa chọn của các bạn là hoàn toàn chính xác và hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Tất nhiên sau khi thành thạo Affiliate marketing, bạn có thể lựa chọn tham gia thêm PPC hay tự tạo ra sản phẩm cho riêng mình. Nếu bạn chưa biết 2 hình thức đó là gì, hãy tham khảo thêm về các hình thức kiếm tiền trên mạng mà bạn nên tham gia ở những bài viết trước của mình.

OK, vào vấn đề chính thôi,  hãy cùng nhau đi qua khái niệm cơ bản về Affiliate marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết và tại sao nên lựa chọn hình thức kiếm tiền này để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trên internet của bạn.

1. What is Affiliate Marketing?

1. Affiliate Marketing là gì?

Understand a simple way, Affiliate Marketing is a subsidiary of the Internet marketing, which is one of the ways to make money online is the most popular in the world. In that market participants often use one or more websites to promote the product for one or more different manufacturers and commissions received after performing a specific request from the manufacturer.
 
Hiểu một cách đơn giản, Affiliate Marketing là một nhánh con của Internet marketing, đó là một trong những cách kiếm tiền trên mạng được ưa chuộng nhất trên thế giới. Ở đó những người tham gia tiếp thị thường sử dụng một hoặc nhiều website để quảng bá những sản phẩm cho một hoặc nhiều nhà sản xuất khác nhau và nhận những khoản hoa hồng sau khi thực hiện một yêu cầu nào đó từ nhà sản xuất.
The products are varied depending on the manufacturer and the market you choose. Form of affiliate marketing first appeared in 1966 through programs of Amazon.com. At that time, amazon pay for clicks they receive from collaborators their Affiliate program.

Affiliate marketing optimization than traditional advertising methods because we only get paid a commission if the product promotion is effective and products sold to consumers. This is actually a method of making money online pros Vietnam where all three parties: manufacturers, who advertise their products and customers will benefit.
 
Các sản phẩm rất đa dạng tùy thuộc vào nhà sản xuất và thị trường mà bạn lựa chọn. Hình thức tiếp thị liên kết xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1966 qua chương trình của Amazon.com. Tại thời điểm đó, amazon trả tiền cho số click mà họ nhận được từ các cộng tác viên chương trình Affiliate của họ.

Affiliate marketing tối ưu hơn phương thức quảng cáo truyền thống bởi chúng ta chỉ được trả hoa hồng nếu việc quảng bá sản phẩm là hiệu quả và sản phẩm được bán cho người tiêu dùng. Đây quả thực là một phương thức kiếm tiền trên mạng ưu việt khi mà cả 3 bên: nhà sản xuất, người quảng bá sản phẩm và khách hàng đều có lợi.

2. Key elements of Affiliate marketing.

2. Những nhân tố chính của Affiliate marketing.


When engaged in making money online with affiliate marketing, you need to understand and grasp the main factors of this kind, including:

Khi tham gia kiếm tiền trên mạng với tiếp thị liên kết, bạn cần hiểu rõ và nắm bắt được những nhân tố chính của hình thức này, bao gồm:

1. Manufacturer (advertiser or vendor)

1. Nhà sản xuất (Advertiser hay vendor)

The manufacturer is also the need to advertise the product. They own and provide products to market. To effectively increase sales, they use a network of collaborators (Publisher) to promote their products. Contributors will receive a commission when a customer buys the product from sale link in their website.

Nhà sản xuất cũng chính là người cần quảng cáo cho sản phẩm. Họ sở hữu và cung cấp sản phẩm cho thị trường. Để hiệu quả bán hàng được tăng lên, họ sử dụng mạng lưới các cộng tác viên ( Publisher ) để quảng bá sản phẩm. Những cộng tác viên này sẽ nhận được hoa hồng khi một khách hàng mua sản phẩm từ link bán hàng trong trang web của họ.

2. Collaborators (Affiliate / Publisher)

2. Cộng tác viên (Affiliate/ Publisher)

Collaborators who participate in marketing, product promotion on their website for one or more manufacturers. Every time the customer visits the website of collaborators and purchases through links from the site, the manufacturer will pay a commission about them.
 
Cộng tác viên là những người tham gia tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên website của mình cho một hoặc nhiều nhà sản xuất. Cứ mỗi khi khách hàng viếng thăm website của các cộng tác viên và mua hàng thông qua link từ trang web thì nhà sản xuất sẽ trả một khoảng hoa hồng cho họ.

3. Affiiliate Network

This is where an intermediary between collaborators and producers. The manufacturer will post promotional products should also associates will find the products that they wish to participate in marketing.

Affiliate Network plays a role in providing technical background as promotional link, banner, monitor and evaluate the effectiveness of marketing as well as dispute resolution and payment of commissions. Some Affiliate Network celebrity world can be listed as:
 
Đây là nơi trung gian giữa cộng tác viên và nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ đăng sản phẩm cần quảng bá còn các cộng tác viên sẽ tìm sản phẩm mà mình muốn tham gia tiếp thị.

Affiliate Network đóng vai trò cung cấp nền tảng kỹ thuật như link quảng bá, banner, theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc tiếp thị cũng như giải quyết tranh chấp và thanh toán hoa hồng. Một số Affiliate Network nổi tiếng trên thế giới có thể kể đến là:
 • Clickbank
 • Warrior Plus
 • Commission Junction
 • Amazon
 • Google 
 • Shareasale …

3. The form of making money with affiliate marketing.

3. Các hình thức kiếm tiền với Affiliate marketing.

These forms of popular affiliate marketing that you can participate in making money online and receive commissions include:
 
Những hình thức tiếp thị liên kết thông dụng mà bạn có thể tham gia kiếm tiền trên mạng và nhận hoa hồng bao gồm:

CPC (Cost per click)

 This is a primitive form of making money from affiliate marketing. For this method, the publisher will receive a commission when customers visit the website and click the links to the homepage of the manufacturer. Price roses will be calculated on the number of clicks, for example 5$/1000 clicks ....

Forms of making money online is easy and cheating so now it is no longer widely used.

Đây là hình thức sơ khai của việc kiếm tiền từ Affiliate marketing. Đối với hình thức này, các publisher sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng ghé thăm website và nhấp vào liên kết dẫn đến trang chủ của nhà sản xuất. Giá hoa hông sẽ được tính trên số lượng click, lấy ví dụ 5$/1000 clicks ….
Hình thức kiếm tiền trên mạng này rất dễ dàng gian lận do đó hiện nay nó cũng không còn được sử dụng nhiều.

CPA (Cost per action)

For forms of CPA, the Publisher will receive a commission when customers make a request something from manufacturers such as filling out a form, registration form email .... This form also appears to make money pretty much self fraud by filing a form or template. Therefore it is no longer widely used.
 
Đối với hình thức CPA, các Publisher sẽ nhận được hoa hồng khi khách hàng thực hiện một yêu cầu gì đó của nhà sản xuất như điền một mẫu đơn, đăng ký form email…. Hình thức kiếm tiền này cũng xuất hiện khá nhiều gian lận bằng cách tự điền đơn hay mẫu form. Do đó nó cũng không còn được sử dụng nhiều.

CPS (Cost per sale)

Overall this is a form of marketing and making money online today sustainable. Commissions are paid only when and only when there is a commodity trading is done. This brings benefits to both producers and marketers who participated. Therefore CPS is the largest dominant than 2 remaining forms.
 
Có thể nói đây là hình thức tiếp thị và kiếm tiền trên mạng bền vững nhất hiện nay. Hoa hồng chỉ được thanh toán khi và chỉ khi có một giao dịch hàng hóa được thực hiện. Điều này đem lại lợi nhuận cho cả nhà sản xuất và người tham gia tiếp thị. Do đó CPS hiện đang chiếm ưu thế lớn nhất so với 2 hình thức còn lại.

4. Why should make money online with affiliate marketing.

4. Tại sao nên kiếm tiền trên mạng với Affiliate marketing.

This is the part where both her and you are very interested, right? Amidst all forms of making money online today, why we should choose affiliate marketing. There are several reasons:
 
Đây chính là phần mà cả mình và bạn đều rất quan tâm, đúng không nào? Giữa muôn vàn các hình thức kiếm tiền trên mạng hiện nay thì tại sao chúng ta nên chọn Affiliate marketing. Có các lý do sau:

1. You do not need to own products

You do not need to worry effort to produce any product at all. All what you have to do is find out what people like most products, search products on the affiliate network satisfactory conduct and promote. It simply does not have. I'll have detailed tutorial about how to identify potential markets and identify keyword strategies in the next post.

1. Bạn không cần sở hữu sản phẩm

Bạn không cần tốn công sức lo nghĩ để sản xuất bất cứ một sản phẩm nào cả. Tất cả viẹc mà bạn phải làm là tìm hiểu xem mọi người thích sản phẩm nào, tìm kiếm sản phẩm ưng ý trên các affiliate network và tiến hành quảng bá. Thật đơn giản phải không nào. Mình sẽ có bài hướng dẫn chi tiết cách làm thế nào để tìm kiếm thị trường tiềm năng và xác định keyword chiến lược trong những bài tiếp theo.

2. You do not need to delivery and customer support.

All these things have to worry whether the manufacturer, you do not need to take the time to worry about the back end part after the customer has purchased the product, just to attract more traffic and receive commissions when customers purchase only.

 

2. Bạn không cần giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

Tất cả những việc đó đã có nhà sản xuất lo liệu, bạn không cần phải mất thời gian bận tâm đến phần back end sau khi khách hàng đã mua sản phẩm, chỉ việc thu hút thêm lưu lượng truy cập và nhận hoa hồng khi khách mua hàng mà thôi.

3. A high level of commissions.

I must say that this is the most attractive for making money online with affiliate marketing. Generous commission that manufacturers offer will not disappoint you.

Often commission discount from 30-70% for a product that you sell. As for digital products, higher commission rate: from 50-100%. You wonder how that would be 100% commission anyway? The answer is absolutely yes, you get a commission, and the manufacturer they have a list of potential customers that they can sell the products at a higher price. All of them have been calculated both :)

And there are many other reasons which I will mention in the article further. However, only three basic reason alone, be sure that you can understand why I and many internet marketers around the world choose to make money online with affiliate marketing Affiliate marketing or to earn more passive income, then right?

Go to your part here. You choose the form of public money online? Give yourself and everyone know in comment section below offline. Good for you soon earn money from the internet first.

3. Mức hoa hồng cao.

Phải nói rằng đây là điểm hấp dẫn nhất đối với việc kiếm tiền trên mạng cùng tiếp thị liên kết. Mức hoa hồng hâu hĩnh mà nhà sản xuất đưa ra sẽ không làm bạn thất vọng.
Thường hoa hồng chiết khấu từ 30 – 70% cho một sản phẩm mà các bạn bán được. Riêng đối với những sản phẩm kỹ thuật số, mức hoa hồng còn cao hơn: từ 50 – 100%. Bạn tự hỏi làm sao mà có mức hoa hồng 100% được cơ chứ? Câu trả lời là hoàn toàn có, bạn nhận được hoa hồng, còn nhà sản xuất họ có được danh sách khách hàng tiềm năng mà họ có thể bán những sản phẩm khác với giá cao hơn. Tất cả đều đã được tính toán cả :)
Và còn rất nhiều lý do khác nưa mà mình sẽ đề cập đến trong những bài viết sâu hơn. Tuy nhiên, chỉ với 3 lý do cơ bản này thôi, tin chắc rằng bạn đã có thể hiểu tại sao mình và rất nhiều internet marketer trên thế giới lựa chọn cách kiếm tiền trên mạng bằng tiếp thị liên kết hay Affiliate marketing để kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động rồi đúng không nào?
Đến phần của bạn đây. Bạn lựa chọn hình thức kiếm tiền trên mạng nào? Hãy cho mình và mọi người biết ở phần comment bên dưới nhé. Chúc cho bạn sớm kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ Internet.
Find this article on Google by typing:
 •      affiliate marketing
 •      What Is Affiliate Marketing
 •      affiliet marketing
 •      These Affiliate most famous networking
 •      Learn about affiliate

Tìm bài viết này trên Google bằng cách gõ:

 • affiliate marketing
 • affiliate marketing la gi
 • affiliet maketing
 • Cac Affiliate networking noi tieng nhat hien nay
 • hoc ve affiliate

Post a Comment Blogger

 
Top