Menu
pantera.ai
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
trontiply.com trx.is axtrader.com monarch.capital
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Xin chào các bạn, trước tiên mình xin nói rằng bài viết này mang nội dung chia sẻ miễn phí. Đó là những kinh nghiệm mình đã học hỏi và tìm tòi phần nào ra và tất nhiên đây là bài viết cá nhân của riêng mình. Có thể hay hoặc không hay , có thể là đúng hoặc sai nhưng đó là những kinh nghiệm do chính mình tìm ra. Vậy nên mình rất mong các bạn ủng hộ mình ở bài viết này .
Chắc hẳn rất nhiều bạn muốn có một tài khoản Google Adsense cho thật đẹp với blog hay website của mình. Thế nhưng việc đăng ký 1 tài khoản GA ( Google Adsense ) lại hoàn toàn không dễ chút nào .

Hello, first I would like to say that this article brings free content sharing. That's the experience I had to learn and explore parts and of course this is all my own personal writing. Or or or may not, be it right or wrong, but it is the experience by yourself to find out. So we're looking for your support her in this article.

Probably a lot of you want to have a Google Adsense account for beautifully with your blog or website. But one account registration GA (Google Adsense) completely is not  Về cách đăng ký 1 tài khoản GA thì chính Google cũng đưa ra cách thức để đăng ký , nhưng tại sao minh lại phải chia sẻ thủ thuật này. Bởi vì Google đưa ra các quy định để đăng ký tài khoản rất khó khăn .
On how to register first, then the main Google account GA also provides ways to register, but why reinvent the right to share this procedure. Since Google launched the registration provisions to account very difficult.

• Blog / Website của bạn phải có thời gian sống là từ 6 tháng trở lên
• Nội dung tốt, không chứa các nội dung liên quan đến rượu bia, cờ bạc hay mại dâm…
• Nội dung phải hay và riêng biệt, không copy hay chỉnh sửa nội dung từ bài viết của Blog/website khác.
• Google rất coi trọng về bố cục bài viết của bạn .

  Blog / Website of time you have lived from 6 months
Good content, does not contain content related to alcohol, gambling or prostitution ...
The content must be interesting and unique, do not copy or edit the content of your posts Blog / other website.
Google attaches great importance to the layout of your article.

Đó là những khó khăn bạn có thể thấy ngay khi muốn đăng ký tài khoản  . Thời gian sống của tên miền là từ 6 tháng trở lên ( Làm sao mà đợi được hết 6 tháng , lâu quá lâu quá…), Nội dung hay và riêng biêt ( Điều này bạn có thể làm còn nếu bạn nào nóng lòng ấy thì đọc tiếp phần sau nhé ) …. Mình thấy ngán ngẩm là về phần thời gian sống của tên miền là phải trên 6 tháng thôi .

 It's difficult when you can see right to register your account. The lifetime of the domain name is from 6 months (How could wait out 6 months too long too long ...), and separate the Content (This you can do even if you do not wait that the read later section) .... I felt depressed about living part time in the right domain name is only 6 months.

Mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn không nên áp dụng theo Google nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu mà ta lại muốn có nó ngay nên mình sẽ chia sẻ thủ thuật sau đây . Bài viết của mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký thành công tài khoản trong vòng 3-5 ngày . Khả năng thành công là 95%. Còn 5 phần trăm không thành công khả năng là do bạn không đẹp trai.

I said that does not mean you should not apply for Google, but the waiting time is too long, but I wanted to have it soon, so I will share the following tips. Your article will guide you successfully register your account within 3-5 days. Likelihood of success is 95%. 5 percent failed because you are not likely to be handsome.


Bạn cần chuẩn bị những gì ?

You need to prepare what?

Hey, theo Google thì bạn cần chuẩn bị 1 tên miền hoạt động từ trên 6 tháng đúng không ? Nếu bạn có thì càng tốt, còn nếu không có bạn cứ chuẩn bị cho mình 1 tên miền mới toanh . Tuy nhiên là phải chọn domain có giá trị 1 tí , ý mình ở đây là về ý nghĩa tên miền đó . Thường thì tài khoản của bạn sẽ được xét an toàn và nhanh hơn nếu nội dung tên miền và website là nước ngoài.

Hey, according to Google, then you need to prepare 1 domain works from 6 months right? If you have the better, even if you do not have to prepare themselves for their first brand new domain name. However, the domain must choose one little value, his own sense is that the domain name. Often, your account will be considered safe and faster if the domain name and website content is foreign.

Mình gợi ý về nội dung tên miền bạn có thể lấy các tên miền có các từ : “travel” , “driver”….hoặc là Fo e vơ cũng được. ;). Các bạn phải chọn tên miền quốc tế như : .com / .net / .org / .asia….. thế mới đăng ký được chứ đừng .TK hay chấm gì lạ lạ nhé ^^

 Their suggestions for the content domain you can get the domain name of the words "travel", "driver" ... Or is Fo e Maldives also. ;). You must select international domain such as .com / .net / .org / .asia ... .. that new registration .TK and not put anything weird or offline ^^

– Tiếp theo 1 blog làm bằng blogger .

- Next one blogger blog made.


Nói đến bước này các bạn chắc cũng đã  hiểu phần nào, nghĩa là bạn sẽ chạy tên miền của bạn trên nền tảng Blogger.
Tùy theo nội dung bạn chọn, bạn tìm từ khóa của bạn trên Google Việt Nam sau đó sao chép và dùng Google Translate để dịch sang tiếng Anh và dán vào blog của bạn . Bạn cần phải có từ 11 – 13 bài viết trên Blog đó .
Lưu ý là bạn không để ảnh thu nhỏ đại diện của bài viết ra ngoài trang chủ . Google không thích blog của bạn có nhiều hình ảnh. Cuối bài viết sau khi dịch và dán vào blog bạn sẽ để tên miền blog của bạn vào.

Speaking to this step you make has to understand somewhat, meaning that you will run your domain name on the Blogger platform.
Depending on what you choose, you find your keywords on Google Vietnam then copy and use Google Translate to translate into English and paste into your blog. You need to have from 11-13 posts on this blog.
Note that you are not to thumbnail representation of the articles out of the homepage. Google does not like your blog with more pictures. At the end of the article after the translation and paste into your blog to blog to your domain name.

Tổng kết lại là bạn cần có  :
• 1 tên miền mang nội dung du lịch, thời trang hoặc công nghệ bằng tiếng Anh
• 1 Blog free Google Hosted hoặc 1 blog chạy trên host của bạn .
• Google Translate.

In summary, you should have:
1 domain content brings tourism, fashion or technology in English
1 free Google Hosted Blog or 1 blog running on your host.
Google Translate.


Các bạn thấy mình giỏi tiếng Anh chưa ?

Do you find yourself not good at English?

Cách đăng ký sao cho hợp lệ ?

How to register so that valid?

Sau khi bạn đã có 1 blog chạy tên miền riêng và nội dung tiếng Anh. Bạn có thể bắt tay vào đăng ký ngay lập tức . Cái quan trọng là bạn đăng ký phải sao cho bạn nhận được mã PIN 1 cách nhanh nhất.
Bạn vào Adsense.com và tiến hành đăng nhập Gmail, sau đó bạn sẽ được đưa đến form đăng ký bao gồm :
Quốc Gia, Ngôn ngữ website/blog ( Bạn chọn tiếng Anh ) , Tên, Địa chỉ của bạn ( Nhớ gán thêm số nhà ), Mã bưu chính (100000) . Tiếp theo bạn nhấn Submit để đăng ký , Adsense sẽ bắt bạn nhập mã xác nhân từ số điện thoại đăng ký mail.


Once you have one blog run your own domain name and content of the English language. You can begin to register immediately. What is important for you to register so that you have received your PIN 1 quickly.
You Adsense.com and proceed to login to Gmail, then you will be taken to the registration form include:
Country, language website / blog (you choose English), name and address of friend (Me append number), postal code (100000). Next you click Submit to sign up, your Adsense will enter the verification code from the phone number registered mail.

Sau khi Submit bạn tiếp tục quay lại Blog và đăng thêm 2 – 3 bài viết và chia sẻ để kiếm chút traffic . Thời gian đăng ký sẽ mất khoảng 3-5 ngày, tuy nhiên thời gian xét duyệt nhanh chỉ mất khoảng vài giờ đồng hồ. Bạn cứ để ý tầm 1h sáng là sẽ có mail phản hồi của Google. Nếu được chấp nhận bạn sẽ đăng nhập vào Adsense.com và lấy mã họ cung cấp dán len website của mình để chờ hiện quảng cáo.
Thời gian chờ hiện quảng cáo này là khâu quan trọng hơn cả , trong thời gian này bạn cần :

After returning to continue Submit your Blog and post more 2-3 post and share to get some traffic. Registration time will take about 3-5 days, but fast processing time takes only a few hours. You go to the range 1 am going to have a Google mail feedback. If accepted you will log in and retrieve Adsense.com paste the code they provide wool to wait out their website advertising.
Standby time advertising is an important factor of all, during this time you should:


• Đăng 2-3 bài viết mỗi ngày ( khoảng 3-4 ngày )
• Cố gắng kiếm chút traffic cho website
• Chú ý đến bố cục bài viết
• Không xóa bài viết.
• Sử dụng Google Webmaster Tools để đưa lên công cụ tìm kiếm
• Cài Google Analytics để đánh giá về chất lượng traffic
Create 2-3 articles per day (about 3-4 days)
Try to get some traffic to the website
Pay attention to the layout of the article
Do not delete the article.
Use Google Webmaster Tools to bring up search engine
Install Google Analytics to measure the quality of traffic

Sau khoảng 3 – 5 ngày nếu bạn làm đúng các thứ tự thì Google sẽ gửi tiếp mail phản hồi Chúc mừng các bạn .
Lúc đó bạn chỉ việc kiếm tiền và chờ PIN ( 10$ Google sẽ gửi PIN cho các bạn ) nhưng khi kiếm tiền nhớ áp dụng đúng quy định của ông lớn nhé

After about 3-5 days if you do the right order, then Google will forward mail feedback Congratulations.
Then you just wait for the money and PIN (PIN $ 10 Google will send to you) but when money remember correctly applied the provisions of big offline

LỜI KẾT

CONCLUSION

Thật ra thì mình cũng làm trong lĩnh vực đăng ký Google Adsense này được 1 thời gian nhưng vì bận bịu công việc nên không thể Reg nữa nên mình chia sẻ bài viết này mong các bạn áp dụng thành công. Nếu bạn thấy bài viết hay thì chia sẻ cho bạn bè của mình cùng xem nhé. Bạn nào đăng ký thành công nhớ comment phía dưới để mình chúc mừng nhé ^^
Chúc các bạn thành công !

Actually, I can do in the field of registration Google Adsense is one time but because of busy work so I can not be alone anymore Reg share this article you wish to apply successfully. If you see the post or share with your friends watching offline. You remember how successfully registered your comment below so congratulations ^^
I wish you success!

Post a Comment Blogger

 
Top