Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
venture-avenue.com winza.cc hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Many of you often wonder: "Do not know what to make money online like this? And how does money fit my situation? ". To then ventured after a google search and you are entangled in the form of fraud, effort spent researching, understanding suddenly become nothing after months of orange pebbles ...
 
Nhiều bạn thường hay tự hỏi rằng: ” Không biết mình nên kiếm tiền trên mạng như thế nào đây? Và cách kiếm tiền nào thì phù hợp với hoàn cảnh của mình?”. Để rồi sau một hồi lân la tìm kiếm trên google, các bạn lại vướng vào những hình thức lừa đảo, công sức bỏ ra nghiên cứu, tìm hiểu bỗng chốc trở thành tay trắng sau nhiều tháng cặm cuội…

We'll ever encounter such a situation, and after taking several courses of many world-renowned speaker, he has himself drawn to her three models make money on highly profitable and sustainable. What you need to do is read the pattern that I am about to set forth below and choose their favorite model you most. We will also have a few suggestions to help you choose the best form of making money online best fit. Of course you also have to master the core elements for success that I've mentioned in previous posts offline. Very important to you.
 
Mình cũng đã từng gặp phải trường hợp như thế, và sau khi tham gia nhiều khóa học của nhiều diễn giả nổi tiếng thế giới, mình đã tự rút ra cho mình 3 mô hình kiếm tiền trên mạng siêu lợi nhuận và bền vững nhất. Những gì bạn cần làm là đọc kỹ những mô hình mà mình sắp trình bày dưới đây và chọn lựa cho mình mô hình mà bạn yêu thích nhất. Mình cũng sẽ có vài gợi ý giúp bạn lựa chọn cho mình hình thức kiếm tiền trên mạng phù hợp nhất. Tất nhiên các bạn cũng phải nắm vững những yếu tố cốt lõi để thành công mà mình đã đề cập ở bài viết trước nhé. Rất quan trọng đấy.

1. Ownership and product supply.

1. Sở hữu và cung cấp sản phẩm.


This is the model of making money online that all internet marketers are targeted because of its very high profits. This model consists of 5 steps
Đây là mô hình kiếm tiền trên mạng mà tất cả các internet marketer đều nhắm đến vì lợi nhuận của nó rất cao. Mô hình này gồm có 5 bước

Step 1:

You create a product: can be physical or digital products useful that people are willing to spend money to buy it.

 
Step 2:

Create one website to promote products integrate payment tool online to help customers can pay immediately

 
Step 3:

Attracting traffic is plentiful, provides useful information to increase the rate of conversion rate, ie the rate of purchase / number of visits to your website.

 
Step 4:

Automation website as well as customer care service with email marketing and wait for the money pouring in January bags automatically.

Also pretty simple is not it, but this is the model has created thousands of millionaires in the world there. Typically, Fabian Lim, Apple, Microsoft is also in this model is to make money online

Bước 1:

Bạn tạo ra một sản phẩm: có thể là sản phẩm vật lý hoặc Digital hữu ích khiến mọi người sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó.

Bước 2:

Tạo 1 website để quảng bá sản phẩm tích hợp công cụ thanh toán online để giúp khách hàng có thể thanh toán ngay

Bước 3:

Thu hút lượng truy cập dồi dào, cung cấp nhiều thông tin hữu ích để tăng tỉ lệ conversion rate, tức là tỉ lệ mua hàng/số lần viếng thăm website của bạn.

Bước 4:

Tự động hóa website cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng dịch vụ email marketing và ngồi chờ tiền rót về túi hàng tháng 1 cách tự động.
Cũng khá đơn giản phải không các bạn, nhưng đây là mô hình đã tạo ra hàng ngàn nhà triệu phú trên thế giới đấy. Điển hình là Fabian Lim, Apple, Microsoft cũng thuộc mô hình này kiếm tiền trên mạng này

 1. Make money online by advertising related.

1. Kiếm tiền trên mạng nhờ quảng cáo liên quan.

A model of making money on other networks that you need to learn is advertising. There are so many service providers advertise on large web and famous as Google, Adnet .... They gave us the billboard for the same service or website theme for your website. And at every turn click on the ad, the money is added to your account. Also you can give companies related to the subject site banner ads on your site and collecting monthly payments.
 
Một mô hình kiếm tiền trên mạng khác mà các bạn cần tìm hiểu là quảng cáo. Hiện có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trên web lớn và nổi tiếng như Google, Adnet…. Họ đưa cho chúng ta những bảng quảng cáo cho dịch vụ hoặc website cùng chủ đề với trang web của mình. Và cứ mỗi lượt click vào quảng cáo đó, thì tiền lại được cộng vào tài khoản của bạn. Ngoài ra bạn còn có thể cho các công ty liên quan đến chủ đề trang web đặt banner quảng cáo trên site của mình và thu tiền hàng tháng.

To earn profits from model making money online, you need to go through the following steps:
 
Step 1:
Identify the topic, main market of the website you will write, select the topic that you really love and passion, it will help you a lot in maintaining the site in case no customer on the day first.

 
Step 2:
Create one website and regularly updated, write the information related to the topic, the market you choose. more detailed article, the site more deeply appreciated.

 
Step 3:
Attracting traffic is plentiful. The more hits daily, monthly, then their ability to click more ads and your profits but also increases accordingly.

A model of making money online is great, right?

 
Để kiếm được lợi nhuận từ mô hình kiếm tiền trên mạng này, bạn cần phải trải qua các bước sau:

Bước 1:

Xác định chủ đề, thị trường chính của website mà bạn sẽ viết, chọn những chủ đề mà bạn thật sự yêu thích và đam mê, điều đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc duy trì trang web trong trường hợp vắng khách vào những ngày đầu.

Bước 2:

Tạo 1 website và thường xuyên cập nhật, viết những thông tin liên quan đến chủ đề, thị trường mà bạn chọn. bài viết càng chi tiết, sâu sắc thì trang web càng được đánh giá cao.

Bước 3:

Thu hút lượng truy cập dồi dào. Càng nhiều lượt truy cập hàng ngày, hàng tháng thì khả năng họ click quảng cáo càng nhiều và lợi nhuận của bạn cũng theo đó mà tăng theo.
Một mô hình kiếm tiền trên mạng thật tuyệt phải không nào?

3. Join Affiliate Program

3. Tham gia chường trình Affiliate


If you do not have the ability to create a product to offer to the market or to post lots of commercials, it would be a great option for you.
Nếu bạn không có khả năng tạo ra một sản phẩm để cung cấp cho thị trường hay viết bài thật nhiều để tham gia quảng cáo thì đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.
You do not have to worry about creating the product or delivery, payment, how all providers have worried. Affiliate marketing programs or collaborators will help you have a more sustainable source of income with high commission rates from 30-70%, even with the product up to 100%. All you need to do is select the product and promote its goods carried.
 
Bạn không phải lo nghĩ về việc tạo ra sản phẩm hay giao hàng, thanh toán như thế nào, tất cả đã có nhà cung cấp lo. Chương trình tiếp thị liên kết hay cộng tác viên sẽ giúp bạn có thêm một nguồn thu nhập bền vững với mức hoa hồng cao từ 30 – 70%, thậm chí có sản phẩm lên tới 100%. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn sản phẩm và tiến hàng quảng bá nó.

To participate in making money online with affiliate marketing. You need to go through these steps.
 
Step 1:
Choosing a product that you like that to carry out promotion through affiliate networks like clickbank, jvzoo, commission junction ...

 
Step 2:
Create one website to promote products. Provide additional bonus package when customers buy products from your promotional link

 
Step 3:
Write a review lessons, bonus, scam to increase customer confidence in the product you are promoting and attracting traffic to your website is abundant.

 
Step 4:
Automation website as well as customer care service with email marketing and wait for the money pouring in January bags automatically.

The professional internet marketer can earn from a few thousand to tens of thousands of dollars from affiliate marketing or affliate marketing. This is one of the forms of making money online is the most popular today.

 
Để tham gia kiếm tiền trên mạng với tiếp thị liên kết. Bạn cần trải qua các bước sau.

Bước 1:

Lựa chọn một sản phẩm mà bạn ưng ý để tiến hành quảng bá thông qua các mạng liên kết như: clickbank, jvzoo, commission junction

Bước 2:

Tạo 1 website để quảng bá sản phẩm. Cung cấp thêm các gói bonus khi khách hàng mua sản phẩm từ link quảng bá của bạn

Bước 3:

Viết các bài review, bonus, scam để gia tăng niềm tin của khách hàng vào sản phẩm bạn quảng bá và thu hút lượng truy cập dồi dào vào website của bạn.

Bước 4:

Tự động hóa website cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng dịch vụ email marketing và ngồi chờ tiền rót về túi hàng tháng 1 cách tự động.
Các nhà internet marketer chuyên nghiệp có thể kiếm từ vài ngàn đến vài chục ngàn đô la từ  tiếp thị liên kết hay affliate marketing. Đây là một trong những hình thức kiếm tiền trên mạng được ưa chuộng nhất hiện nay.

4. Combine all models

4. Kết hợp tất cả các mô hình

Of course you can mix together all of the above models into your website, make sure that your income will increase significantly there. But sometimes applied separately to each model provides much higher efficiency. When we focus on what is surely one of the results will be different than taking on too many things at people. Body encourage you to combine up to 2 model making money online in one site. Thus, the career of your new online business development is sustainable and steady.
 
Dĩ nhiên là bạn có thể kết hợp cùng lúc tất cả các mô hình trên vào trong website của bạn, chắc chắn rằng thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể đấy. Tuy nhiên đôi khi áp dụng riêng biệt từng mô hình lại đem lại hiệu quả cao hơn nhiều. Khi ta tập trung vào 1 việc gì thì chắc chắn kết quả sẽ khác so với việc ôm đồm quá nhiều việc vào người. Mình khuyến khích các bạn chỉ nên kết hợp tối đa là 2 mô hình kiếm tiền trên mạng trong 1 trang web. Có như vậy thì sự nghiệp kinh doanh online của bạn mới phát triển bền vững và đều đặn được.

Epilogue:

Lời kết: 


Above is the model for super-profits funds has been the leading specialist internet use. With the current conditions of Vietnam internet marketer, think maybe form PPC and Affiliate Marketing is the most suitable. Particularly for me, I love the two models, however, in favor of his affiliate marketing, since it is essentially PPC internet marketing is much more so in the following article, I will focus on mining affiliate marketing or affiliate marketing. If you love making money online and wish to make money from affiliate marketing then welcome to read the next article of yourselves.
A small question: your favorite form of public money online? Let her know your opinion in the comments below nhé frame.Trên đây là những mô hình kiếm tiền siêu lợi nhuận đã và đang được các chuyên gia internet hàng đầu sử dụng. Với điều kiện hiện nay của internet marketer Việt Nam, thiết nghĩ có lẽ hình thức PPC và Tiếp thị liên kết  là phù hợp hơn cả. Riêng mình thì mình yêu thích cả 2 mô hình này, tuy nhiên mình thiên về tiếp thị liên kết hơn, vì nó mang tính chất internet marketing nhiều hơn là PPC, do đó ở các bài viết sau, mình sẽ tập trung khai thác về Affiliate Marketing hay tiếp thị liên kết. Nếu các bạn yêu thích kiếm tiền trên mạng và mong muốn kiếm tiền từ tiếp thị liên kết thì hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của mình nhé.
Một câu hỏi nhỏ: bạn thích hình thức kiếm tiền trên mạng nào? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn ở khung comment bên dưới nhé.

Find this article on Google by typing:

 •      Recipes to make a profit
 •      cach shape making money online
 •      San money online
 •      How to calculate profit religious own website how
 •      make money online wed page states
 •      connected with bringing to Make Money
 •      affiliate marketing scams

 

Tìm bài viết này trên Google bằng cách gõ:

 • Bi quyet tao ra loi nhuan
 • cach dang hinh kiem tien tren mang
 • cach san tien tren mang
 • Cach tinh loi nhuan thu duoc tu trang web rieng nhu the nao
 • kiem tien online bang trang wed
 • lien ket voi nha mang de kiem tien
 • tiep thi lien ket lua dao

Post a Comment Blogger

 
Top