Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
venture-avenue.com winza.cc hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Kiếm tiền trên mạng từ Youtube (Make Money With QuizGroup) là một trong những phương pháp được nhiều người quan tâm nhất năm 2014 với số lượng thành viên tham gia kiếm tiền ngày càng tăng mạnh hàng ngày bởi một điều rõ ràng rằng Youtube đã đem lại thu nhập hiệu quả cao cho nhiều người. Có những pro có thể kiếm được cả vài nghìn USD một ngày từ Youtube. Mỗi người đều có những phương pháp riêng nhưng để kiếm được tiền quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm của bản thân. Adsense và Youtube của Google là những thứ bạn không thể bỏ qua được nếu muốn kiếm tiền trên mạng. QuizGroup là một network trung gian giúp chúng ta kiếm tiền trên Youtube an toàn hơn nhưng bù lại chúng ta phải chia sẻ % lợi nhuận với họ (thích hợp cho các bạn reupload – Giảm thiểu rủi ro). Bài viết này hướng dẫn đăng ký net QuizGroup để kiếm tiền từ Youtube:

Make money online from Youtube is one of the many methods are most interested in 2014 with the number of participants make money growing stronger every day because it is clear that YouTube has brought effective income for many people. There are both pro can earn thousands of dollars a day from Youtube. Each has its own ways to earn money, but the most important is the experience itself. Google Adsense and Youtube are things you can not pass up if you want to make money online. QuizGroup is an intermediate network helps us make money on Youtube safer but in return we have to share profits with their % (suitable for you reupload - Risk Reduction). This article guides QuizGroup registered net to make money from Youtube:

Bạn được 80% số tiền kiềm được, rất cao so với các network khác. Kênh die vẫn được pay.
Quiz trả qua PayPal : minimum 5$, WebMoney : 150$ ,Bank Transfer $100
HIGH CPM (US $/1 THSD): Australia&Oceania – 19$, N. America -16$, EU – $13, Asia – $13, Russia and CIS – $7, Africa – $7, S. America – $6
Điều kiện : 1k view trong 30 ngày gần đây nhất.
Lợi ích của Quiz so với các net khác :
– Quiz rất có lợi khi các bạn mới chơi. Kênh die vẫn được pay. Pay hàng tháng khoảng 40 ngày với min pay 5$ cho paypal.
Điều kiện tham gia thấp : 1k view trong 30 ngày. Ko bị kiểm duyệt khi vào net như các net khác, đăng ký với Quiz được xét duyệt tự động.
Bạn được 80% lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với Freedom (60%), MusicNation (70%), Life (80%) Nhưng Life ko có trang cá nhân cho các bạn login. Quiz mới up trang cá nhân từ 9/2014, rất tiện cho các bạn xem tiền kiếm được hoặc thay đổi phương thức thanh toán.
– Quiz bật quảng cáo ngay lập tức khi bạn up video. So với các net khác, sau khi up video thành công, các bạn phải chờ 6h mới xuất hiện quảng cáo và lúc đó mới được tính tiền.

You get 80% of the control is very high compared to the other network. Channel die still pay.

Quiz pay via PayPal: $ 5 minimum, WebMoney: $ 150, Bank Transfer $ 100
HIGH CPM (US $ / 1 THSD): Australia & Oceania - $ 19, $ -16 N. America, EU - $ 13, Asia - $ 13, Russia and CIS - $ 7, Africa - $ 7, S. America - $ 6
Conditions: 1k view the most recent 30 days.
Benefits of Quiz compared to other net:
- Quiz is useful when you are new to play. Channel die still pay. Pay monthly 40 days to pay $ 5 for paypal min.
Conditions of Participation Low: 1k views in 30 days. Ko censored on the net as the net when other registered with Quiz approved automatically.
You are 80% more profitable than Freedom (60%), MusicNation (70%), Life (80%) But Life does not have pages for your personal login. New Quiz up individual pages from 9/2014, very convenient for you to watch your earnings or change payment method.

- Quiz ad pop up immediately when your video. Compared to the other net, after successful up video, you must wait 6 hours to appear and then advertise to receive money

Bước 1: Đăng ký net Quiz tại đây
Step 1: Register net Quiz here
Nó hiện lên cái bảng thì ấn NO
Rồi lên kết kênh của bạn vào để Quiz tự động xem xét lượt view của bạn. Nếu ko đủ lượt view, sẽ có thông báo
Nếu đạt điều kiện nó sẽ ra 1 bảng để chúng ta điền thông tin vào
It is on the table, then press NO
Then go to your channel to consider the Quiz automatically turns your view. If not enough turns view, will be announced
If conditions it will reach out to our first table to fill inChú ý :
– Email ở đây là email tài khoản youtube của bạn
– Postal code : 10000. Điền quốc gia và địa chỉ nhà bạn
– Thanh toán : mình chọn paypal, điền địa chỉ email paypal của bạn
3. Sau đó nộp đơn ấn vào continue.
4. Vào youtube để liên kết
5. Vậy là bạn đã liên kết với Quiz. Bạn có thể bật kiếm tiền và ko dính chấm than nữa
Công việc tiếp theo là chờ mail của QuizGroup gửi cho bạn một bản hợp đồng bạn phải kí vào đó.
Note:
- Email here is your email account youtube
- Postal code: 10000. Enter Country and your home address
- Payment: paypal their choice, fill in your paypal email address
3. The applicant then click continue.
4. Go to youtube link
5. What are you associated with Quiz. You can turn on money and not sticky anymore exclamation
The next job is waiting QuizGroup mail send you a contract you have to sign it.

Nếu đăng ký thành công nó sẽ hiện ra cái bảng này, còn nếu không thành công nó sẽ báo bạn đợi lần sau đấy nhé.
If successful registration will appear the table, even if not successful it will press forward to the next time you jog.Tới bước này rồi các bạn hãy vào trang Dashboard của tài khoản youtube bạn đăng ký và kích hoạt NET của Quiz như sau.
Go to this step before you go to the Dashboard page of youtube account you registered and activated Quiz .NET as follows.

Nhấn next theo hướng dẫn của nó, sau khi xong vào trạng thái của kênh bạn thấy như trong hình là đã thành công, và giờ thì hãy bật kiếm tiền cho video của bạn luôn đi nhé.
Click next follow its instructions, after finishing on the status of the channel as you see in the picture was succeeded, and now turn to monetize your videos always go offline.

Lưu ý: Để có thể kiếm được tiền hiệu quả hãy chọn những video thu hút lượt view và ít cạnh tranh cũng như bản quyền bên thứ 3 nhé, dù biết là rất khó :D. Chúc các bạn thành công.
Note: To be able to earn money efficiently select the video view and turn attract less competition as well as 3rd party copyright then, knowing is very difficult: D. I wish you success.


Post a Comment Blogger

 
Top