Saturday, March 26, 2016

Top 50 Website 2.0 có PR cao cập nhật 2016

Top 50 Website 2.0 có PR cao cập nhật 2016

Website 2.0 là gì?

Khái niệm Web 2.0 đầu tiên được Dale Dougherty, phó chủ tịch của OReilly Media, đưa ra tại hội thảo Web 2.0 lần thứ nhất do OReilly Media và MediaLive International tổ chức vào tháng 10/2004. Dougherty không đưa ra định nghĩa mà chỉ dùng các ví dụ so sánh phân biệt Web 1.0 và Web 2.0: “DoubleClick là Web 1.0; Google AdSense là Web 2.0. Ofoto là Web 1.0; Flickr là Web 2.0. Britannica Online là Web 1.0; Wikipedia là Web 2.0. v.v…”. Sau đó Tim OReilly, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành OReilly Media, đã đúc kết lại 7 đặc tính của Web 2.0:


  1. Web có vai trò nền tảng, có thể chạy mọi ứng dụng
  2. Tập hợp trí tuệ cộng đồng
  3. Dữ liệu có vai trò then chốt
  4. Phần mềm được cung cấp ở dạng dịch vụ web và được cập nhật không ngừng
  5. Phát triển ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng
  6. Phần mềm có thể chạy trên nhiều thiết bị
  7. Giao diện ứng dụng phong phú
Sau đây là danh sách web 2.0 . Nó sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống site vệ tinh thêm vững chắc và đứng vững trước các thuật toán google.

Danh sách các website 2.0 PR cao

STT Website URL PR
1
9
2
9
3
8
4
8
5
8
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
31
6
32
6
33
0
34
5
35
5
36
5
37
5
38
5
39
5
40
5
41
5
42
5
43
5
44
5
45
5
46
5
47
5
48
5
49
5
50
5
51
5
52
5
Nguồn : Vanchien.info

0 Post a Comment: